Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Kwiato-Stan.

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym działającym pod nazwą Kwiato-Stan

Sklep internetowy działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standardy ecommerce w przedmiocie jakości towarów oraz obsługi przeprowadzanych transakcji.

Definicje
 • Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym.
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem https:kwiato-stan.pl
 • Sprzedawca – Magdalena Ślązok.
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która skutecznie dokonała rejestracji konta w sklepie internetowym poprzez uzyskanie loginu i hasła, celem dokonania zakupu Produktu.
 • Produkt/Produkty – ceramika artystyczna, użytkowa i dekoracyjna.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego.
Informacje o produktach
 1. Wszystkie oferowane w Sklepie Produkty są nowe, wykonane ręcznie, przez właścicielkę pracowni i sklepu internetowego
 2. Z uwagi na ręczny sposób wykonania  produktów, dopuszcza się istnienie różnic pomiędzy kolejnymi egzemplarzami tego samego Produktu, którego zdjęcie zostało zamieszczone w Sklepie. (Zdjęcia oraz  inne formy wizualizacji i prezentacji Produktów zamieszczone na stronach Sklepu mogą nie oddawać rzeczywistej wielkości Produktów oraz jego koloru).
 3. Sprzedawca informuje, że Produkty z uwagi na ich rękodzielniczy charakter, żywy materiał roślinny, delikatność i kruchość – powinny być użytkowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przechowywane w sposób odpowiadający ich właściwościom.
 4. Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Klienta, wynikające z nieznajomości specyfiki Produktów, o której mowa wyżej, jak również z nieprzestrzegania opisanych regulaminem zasad postępowania z produktami, nie będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.
Zasady ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem https:kwiato-stan.pl
  Operatorem Sklepu jest Magdalena Ślązok, której przysługuje wyłączne prawo do prowadzenia tego sklepu.
 2. Dane kontaktowe operatora:
  Adres pracowni: Zabrze 41-800 ul. Wolności 248
  e-mail: poczta.kwiato.stan@gmail.com
  tel.: 510036975
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są oryginalnie.
Składanie zamówień
 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Na ostateczną cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wybrany przez Kupującego na stronach Sklepu, podczas składania zamówienia.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową https:kwiato-stan.pl
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w każdym czasie o ile Produkt nie został wydany Klientowi, osobie trzeciej działającej w imieniu Klienta lub przewoźnikowi realizującemu dostawę do Klienta. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę nie rodzi po stronie Klienta roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Sposób przetwarzania danych reguluje Polityka Prywatności.
 8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności przez Kupującego i  z chwilą wpłynięcia tejże płatności na konto Sprzedającego. Kupujący powinien zapłacić Sprzedającemu za zakupiony towar niezwłocznie po dokonaniu zakupu.
Koszty i termin wysyłki
 1. O rodzaju wysyłki decyduje klient podczas dokonywania zakupu danego produktu.
 2.  Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w pracowni Sprzedającego pod adresem: Zabrze 41-800 ul. Wolności 248. 
 3. Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 4. Przesyłki nadawane są w ciągu 3 dni roboczych.
 5. Klient jest dodatkowo obciążany kosztami dostawy (wysyłki), które zależą od wybranej formy dostawy.
Płatności
 1. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie internetowym są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT), określony odrębnymi przepisami.
 2. Płatność za zamówiony produkt następuje za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych. Klient ma do wyboru płatność online w formie przelewu.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 4. Numer konta bankowego Sprzedawcy: Bank Pekao SA
Procedura reklamacji
 1. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym w ciągu 14 dni od zakupu. Koszt przesyłki za produkt reklamowany ponosi Klient.
 2. Reklamacji nie podlegają produkty posiadające jakiekolwiek ślady użytkowania oraz uszkodzenia mechaniczne oraz żywe kwiaty.
 3. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej złożenia.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający wymieni reklamowany towar na nowy  lub zwróci wartość kupionego towaru.
Odstąpienie od umowy
 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedającego.
 2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedającego.
Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 1. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie internetowym dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Sprzedającego
 2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
 3. Administratorem danych osobowych jest właściciel sklepu.
Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie treści zamieszczone w Sklepie internetowym, a nie pochodzące od Klienta lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
  Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Sprzedawcy: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Sklepu internetowego lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych w Sklepie internetowym treści, pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., nr 16, poz.93 ze zm.); ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827); ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2022r.
Shopping Cart